Wejdź do świata Redberry!

Przypomnij
hasło

Regulamin klubu lojalnościowego

§ 1

Wprowadzenie

 

1. Niniejszy dokument („Regulamin”) określają zasady funkcjonowania Programu lojalnościowego REDBERRY 
CLUB („Program Lojalnościowy” lub „Program”) oraz warunki uczestnictwa w Programie, w tym zasady 
przyznawania uczestnikom Programu punktów.

 

§ 2

Wyjaśnienie pojęć

 

1. Program – program lojalnościowy pod nazwą „REDBERRY CLUB” prowadzony jest przez Redberry Int sp. z o.o.

 

2.  Lokal – placówka organizatora objęta programem „REDBERRY CLUB”, wymieniona w załączniku nr 1

 

3. Uczestnik – osoba biorąca udział w Programie.

 

4. Konto Uczestnika – indywidualne konto w aplikacji Programu, na którym rejestrowane są wszystkie transakcje 
danego Uczestnika, związane z gromadzeniem i wykorzystywaniem punktów w ramach Programu.

 

5. Stan Konta – liczba zgromadzonych przez Uczestnika Programu punktów.

 

6. Karta Klienta – karta Programu „REDBERRY CLUB”.

 

7. Numer Karty – numer na Karcie Klienta, którego odczytanie przez system

kasowy powoduje przypisanie numeru karty Uczestnika do jego transakcji i naliczenie

punktów na koncie Uczestnika.

 

8. Formularz rejestracyjny – formularz znajdujący się na stronie www.redberry.pl, zawierający dane Uczestnika 
oraz jego akces do Programu.

 

9. Punkty dodatkowe – punkty przyznawane Uczestnikowi przez organizatora w ramach dodatkowych promocji.

 

10. Nagroda - oznacza nagrodę w formie rzeczowej, która wydawana jest Uczestnikowi w zamian za zgromadzone 
punkty;

 

§ 3

Postanowienia ogólne

 

1. Program lojalnościowy jest prowadzony pod nazwą „REDBERRY CLUB ” i obowiązuje od dnia 16.09.2015 r.

 

2. Organizatorem programu jest Redberry Int. sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskie 123a, 
Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, 
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000399477, NIP 701-031-84-28.

 

3. Program prowadzony jest w Lokalach Organizatora. Jednocześnie Organizator zastrzega sobie prawo do 
zmiany listy Lokali objętych Programem.

 

4. Program skierowany jest do klientów Redberry i ma na celu nagrodzenie ich lojalności oraz codziennych 
zakupów, poprzez umożliwienie gromadzenia i wykorzystywania punktów za pomocą Karty Klienta.  

 

5. Na każdej Karcie będą gromadzone punkty stanowiące premię za zakup o określonej wartości.

 

6. Identyfikacja klienta i możliwość gromadzenia punktów na karcie następuje w chwili zeskanowania Karty 
w kasie. 

 

7. Uprawnionymi do korzystania z Karty Klienta są osoby fizyczne. Uczestnikiem Programu może być każda 
osoba, posiadająca Kartę Klienta pod warunkiem iż Karta zostanie zarejestrowana poprzez stronę www.redberry.pl

 

§ 4

Warunki udziału w Programie

 

1. Aby zostać pełnoprawnym Uczestnikiem Programu należy wykupić Kartę w wybranym lokalu Redberry,
a następnie wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie www.redberry.pl 

 

2. Organizator nie ma obowiązku informowania o błędnie wypełnionym formularzu. Jednakże jeśli formularz 
zgłoszeniowy został wypełniony niekompletnie lub nieczytelnie, organizator spróbuje się skontaktować 
z prośbą o uzupełnienie danych.

 

3. Regulamin znajduje się w każdym uczestniczącym w Programie Lokalu organizatora i okazywany jest 
na prośbę Uczestnika, a także na stronie www.redberry.pl

 

4. Wypełniając i przekazując formularz zgłoszeniowy poprzez stronę www.redberry.pl Uczestnik wyraża zgodę 
na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym przez Organizatora. 
Dane osobowe będą przetwarzane w celach reklamowych i marketingowych. Uczestnik wyraża jednocześnie
 zgodę na otrzymywanie ofert handlowych oraz korespondencji drogą elektroniczną (na adres poczty 
elektronicznej lub sms-em). Dane osobowe Uczestnika są chronione zgodnie z Ustawą oraz ustawą z dnia 
18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

 

5. Każdy Uczestnik ma możliwość wglądu i aktualizacji danych osobowych dotyczących jego osoby. 
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Programie, dane osobowe Uczestnika są usuwane.

 

6. Uczestnik Programu może sprawdzić Stan Konta Uczestnika w wyznaczonych Lokalach Organizatora  
oraz logując się do Klubu na stronie www.redberry.pl za pomocą loginu i hasła podanego przy rejestracji.

 

7. Karta Klienta jest własnością organizatora.

 

§ 5

Zapisywanie transakcji, gromadzenie korzyści

 

1. Posiadacz Karty Klienta gromadzi punkty poprzez zakup produktów w Lokalach oraz poprzez dokonanie 
zakupu w sklepie internetowym Redberry.

 

2. Warunkiem naliczenia punktów za transakcję w Lokalu jest okazanie Karty Klienta kasjerowi, zczytanie kodu Karty Klienta i zarejestrowanie transakcji w systemie kasowym.

 

3. Warunkiem naliczenia punktów za transakcję w sklepie internetowym jest wpisanie prawidłowego numeru
 Karty Klienta w uwagach do zamówienia.

 

4. Każdy zarejestrowany Uczestnik, za każde jednorazowo wydane 1zł otrzymuje 0,5pkt.

 

5. Punkty Programu mogą być naliczane tylko jeden raz za każdą transakcję.

 

6.  Organizator może w ramach Programu udzielać dodatkowych punktów Uczestnikom, przyznawać dodatkowe 
nagrody lub promować sprzedaż poszczególnych towarów Dodatkowymi Punktami; informacje na ten temat będą
określone w poszczególnych regulaminach i będą dostępne w Lokalach oraz na stronie internetowej 
www.redberry.pl.

 

7. W ramach urodzin Uczestnika, Organizator udziela dodatkowych 100 punktów Uczestnikowi w miesiącu
 jego urodzin. Warunkiem otrzymania punktów jest rejestracja Karty w miesiącu poprzedzającym datę urodzin
 Uczestnika.

 

8. Nie jest możliwe łączenie Kont ani przelewanie punktów z jednej Karty na inne.

 

9. Zgromadzone punkty zachowują ważność przez cały okres trwania programu. Organizator zastrzega sobie 

prawo do zmiany terminu ważności Kart Klienta.

 

§ 6

Wymiana punktów 

 

1. Zgromadzone punkty podlegają wymianie na produkty Redberry jedynie w Lokalach.

 

2. Punkty podlegają wymianie na Nagrody według następującego przelicznika: posiadany 1pkt ma  
równowartość 0,10zł.

 

3. Warunkiem realizacji transakcji wymiany zgromadzonych punktów na Nagrody w Lokalu jest okazanie 
Karty klienta kasjerowi, sczytanie kodu Karty Klienta i zarejestrowanie transakcji w systemie kasowym.

 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad wymiany punktów na nagrody w każdym momencie. 

 

5. Po odebraniu Nagrody - z Konta Uczestnika zostanie odjęta ilość punktów odpowiadająca wartości Nagrody.

 

6. Zgromadzone punkty uprawniają do dokonywania zakupów bezgotówkowych spośród produktów i nagród
oferowanych w chwili realizacji transakcji w danym Lokalu. 

 

7. Punkty gromadzone na Koncie Uczestnika nie podlegają zamianie na pieniądze, nie mogą być przedmiotem
 sprzedaży, ani przekazania osobie trzeciej.

 

8. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w naliczaniu punktów Uczestnik ma prawo 
do złożenia reklamacji w Lokalu wyznaczonym przez organizatora, pocztą na adres Organizatora, lub 
za pomocą poczty elektronicznej na adres klub@redberry.pl Reklamacja powinna być rozpatrzona w terminie 
14 dni.

 

9. W przypadku zagubienia Karty Klienta, organizator za ponowne wydanie nowej Karty pobierać będzie opłatę 
w wysokości 10 zł. W takim przypadku dotychczas zebrane punkty mogą zostać zwrócone na nową Kartę 
do limitu 2500 pkt. W takiej sytuacji należy skontaktować się  Organizatorem pocztą na adres Organizatora,
lub za pomocą poczty elektronicznej na adres klub@redberry.pl

 

§ 7

Postanowienia końcowe

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów w niniejszym Regulaminie. Wszelkie dokonane 
zmiany w Regulaminie zostaną zamieszczone do wglądu Uczestników na stronie www.redberry.pl.

 

2. Program prowadzony jest bezterminowo. Organizator może zawiesić lub zakończyć program. 
O planowanym zawieszeniu lub zakończeniu programu organizator powiadomi uczestników na miesiąc 
wcześniej na stronie www.redberry.pl oraz w Lokalach organizatora.

 

3. W przypadku, gdy Program zostanie zakończony, Uczestnicy będą mieli możliwość wymiany swoich 
punktów na Nagrody w terminie określonym w zawiadomieniu o zakończeniu Programu. Po upływie tego 
terminu wymiana punktów nie będzie możliwa.

 

4. W przypadku rezygnacji Uczestnika z uczestnictwa w Programie Uczestnik powinien złożyć taką deklarację 
na piśmie na adres Organizatora. Rezygnacja z otrzymywania Newslettera Redberry nie jest jednoznaczna 
z rezygnacją z Programu.

 

 

 

 

Załącznik nr 1

 

 

Wykaz Lokali Redberry Int sp. z o.o. biorących udział w Programie:

 

Warszawa Arkadia
Al. Jana Pawła II 82, Warszawa 01-038


Warszawa Blue City
Al. Jerozolimskie 179,02-222 Warszawa


Warszawa Dworzec Centralny

Al. Jerozolimskie 54, 00-024 WarszawaWarszawa Złote Tarasy 

Ul. Złota 59, 00-120 Warszawa
 

© 2011 - 2014 Redberry Int. Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone

Wykonanie: Signum Studio Interaktywne