Wejdź do świata Redberry!

Przypomnij
hasło

Regulamin karty podarunkowej

Regulamin Karty Podarunkowej

 

§ 1 Definicje

1. Wydawca/Akceptant  - Redberry Int. Sp. z o.o. Z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 123a;

2. Lokal – lokal Redberry wymieniony na liście punktów sprzedaży Wydawcy akceptujących kartę podarunkową, dostępnej na www.redberry.pl;

3. Karta – elektroniczny bon towarowy, którego wartość nominalna jest wyższa od ceny zakupu, uprawniający Użytkownika do jej realizacji w Lokalach Wydawcy;

4. Nabywca – osoba, która otrzymuje Kartę od Wydawcy w zamian za przekazanie odpowiedniej kwoty środków pieniężnych;

5. Użytkownik – posiadacz Karty;

6. Towary – rzeczy oferowane do sprzedaży w Lokalu.

 

§2 Postanowienia ogólne

1. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty i do przyjmowania jej do realizacji po spełnieniu warunków określonych w niniejszym Regulaminie

2. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych  w kwocie w zależności od wybranej przez niego wartości nominalnej Karty. 

3. Zakup Karty możliwy jest poprzez sklep internetowy oraz w wybranych lokalach.

4. Nabywca jest uprawiony do realizacji transakcji za pośrednictwem Karty we wszystkich Lokalach.

5. Karta podarunkowa nie łączy się z innymi promocjami i rabatami udzielanymi w Lokalach, chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej.

6. Karta nie może być wymieniana na środki pieniężne.

7. Realizacja transakcji za pośrednictwem Karty będzie stanowiła ważną transakcję również w przypadku, gdy Użytkownik wejdzie w posiadanie Karty w sposób nieuprawniony.

8. Nabywcy oraz Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Wydawcy z tytułu utraty (w tym również kradzieży) lub zniszczenia Karty.

9. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za  Karty, które zostały utracone lub uszkodzone, po ich przekazaniu Nabywcy.

10. Karta jest ważna i aktywna przez okres 12 miesięcy od momentu zakupu bądź doładowania. Po upływie w/w terminu Karta traci ważność.

 

§3 Zasady korzystania z Karty

 

1. Wydawca przyjmuje do realizacji w Lokalach wyłącznie aktywne i nieuszkodzone Karty posiadające wszystkie zabezpieczenia chroniące przed sfałszowaniem.

2. Wartość nominalna Karty jest równa ilości punktów na niej zawartych. 1 punkt stanowi równowartość 0,10zł

3. Użytkownik dokonuje realizacji  Karty poprzez przekazanie jej pracownikowi  Lokalu.

4. W chwili gdy Użytkownik zawrze z Wydawcą umowę sprzedaży Towarów przedstawiając do realizacji Kartę - suma punktów zgromadzonych na karcie zostanie pomniejszona o liczbę punktów odpowiadającą cenie należnej Wydawcy za Towar.

5. W chwili pomniejszenia sumy punktów zgromadzonych na Karcie o liczbę punktów odpowiadającą kwocie ceny należnej Wydawcy, nastąpi umorzenie wierzytelności przysługującej Wydawcy wobec Użytkownika z tytułu ceny sprzedaży Towarów w kwocie równej liczbie punktów, o które pomniejszona zostanie suma punktów zgromadzonych na Karcie.

6. Przy realizacji Karty, Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty, gdy wartość otrzymanego Towaru jest niższa niż aktualna wartość nominalna Karty, reszta dostępnych dostępnych punktów pozostaje na Karcie do ponownego użycia z zastrzeżeniem §2, pkt.10.

7. Nabywca lub Użytkownik mogą posługiwać się Kartą wielokrotnie z zastrzeżeniem §2, pkt.10.

8. Doładowanie Karty następuje poprzez wymianę środków pieniężnych na punkty, zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie w szczególności w  §3 pkt.2

9. Informację o ilości punktów zgromadzonych na Karcie Użytkownik może uzyskać w Lokalu Wydawcy lub poprzez stronę www.redberry.pl po uprzednim zarejestrowaniu.

10. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty m.in. w następujących przypadkach:

- upływu terminu ważności karty,

- braku technicznej możliwości realizacji Karty (np. dwukrotny brak możliwości uzyskania połączenia z systemem informatycznym Wydawcy, uszkodzenia Karty w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych zapisanych na Karcie, w innych przypadkach niezawinionych przez Wydawcę).

11. Wydawca nie odpowiada za skutki braku możliwości realizacji Karty wynikające z okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności, w tym w szczególności wynikające z utraty przez Lokal połączenia elektronicznego lub telefonicznego z systemem informatycznym Wydawcy.

12. Karty są znakami legitymacyjnymi wyłącznie na okaziciela.

 

§4 Reklamacja

1.  W przypadku, gdy karta zostanie uszkodzona w stopniu uniemożliwiającym jej prawidłową eksploatację, Użytkownik pod warunkiem wydania obsłudze Sklepu internetowego uszkodzonej Karty oraz przedstawienia paragonu dokumentującego jej aktywację/ ilość zgromadzonych punktów, za bezzwrotną opłatą administracyjną w kwocie 10 zł otrzyma nową Kartę, która zostanie zasilona przez Wydawcę punktami w takiej samej liczbie, jaka będzie znajdować się na uszkodzonej Karcie w chwili przyjęcia reklamacji. Wydanie Użytkownikowi nowej Karty nastąpi według wyboru Użytkownika, zadeklarowanego w protokole wydania karty, w tym samym Sklepie Wydawcy lub w innym Lokalu. Nowa Karta będzie miała okres ważności, który zakończy się w dniu upływu terminu ważności przewidzianego dla uszkodzonej Karty. Powyższe nie ogranicza ani nie wyłącza uprawnień Użytkownika przysługujących mu na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

2. Wszelkie reklamacje związane z zakupem Towarów przy użyciu Karty będą mogły być składane  listownie na adres Wydawcy Redberry Int. sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa z dopiskiem „Karta Podarunkowa – reklamacja”

 

§5 Niewykorzystanie Karty

1. W przypadku, gdy  punkty zawarte na Karcie pozostaną niewykorzystane, a termin ważności karty upłynął Użytkownik nie ma prawa żądać od Wydawcy zwrotu środków pieniężnych przekazanych Wydawcy.

 

§6 Postanowienia końcowe

1. Nabywca/Użytkownik  wraz z otrzymaniem Karty oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, rozumie jego treść, nie wnosi zastrzeżeń i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.

2. Użytkownik poprzez realizację Karty potwierdza zlecenie dokonania użycia Karty w takim zakresie, w jakim użycie Karty będzie wynikać z dokumentacji posiadanej przez Wydawcę.

3. Wydanie karty stanowi sprzedaż opodatkowana podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego.

4. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Wydawcę, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu na stronie www.redberry.pl

Polecamy również

Czapka baseballowa UNISEX

19.50 PLN    27.90 PLN

Opis produktu Dodaj do koszyka

Mighty Mug Go SS : Stal ..

105.00 PLN

Opis produktu Dodaj do koszyka

© 2011 - 2014 Redberry Int. Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone

Wykonanie: Signum Studio Interaktywne